LEVANDE LANTBRUK

Att producera ägg är en konst, som kräver kunskap och koll på detaljerna i alla led från höna till leverans.

Fokusområde 5

Ägg är ett fantastiskt livsmedel. Det innehåller nästan allt vi behöver för att växa och må bra. Dessutom är ägget hållbart, klimatvänligt och så användbart att det knappt går att räkna upp alla sätt du kan äta det på. Att producera ägg är en konst, som kräver kunskap och koll på detaljerna i alla led från höna till leverans.

Våra producenter gör ett fantastiskt jobb med att skapa levande och välmående gårdar som ständigt utvecklas och förbättras. Många arbetar aktivt med att öka den biologiska mångfalden på gårdarna, skapa cirkulära flöden och öka andelen egenproducerad grön el i form av solceller och vindkraft.

Trots deras ambitiösa arbete behöver våra äggproducenter, liksom alla aktörer inom lantbruket i Sverige och globalt, öka arbetet med att minska klimatavtrycket och öka den biologiska mångfalden. Det kommer också bli allt viktigare att arbeta metodiskt för en hållbar vattenanvändning.

Vi packerier vill därför göra allt vi kan för att stötta den resan och möjliggöra en acceleration av den hållbara omställningen inom äggnäringen på  årdarna. Det är därför något vi kommer ha stort fokus på kommande år.

-35%

Mål för minskade utsläpp per kilo ägg till 2030

Levande lantbruk på Broby gård

INTERVJU MED THOMAS MALMSTRÖM FRÅN BROBY GÅRD, EN AV VÅRA ÄGGPRODUCENTER

Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för er?

“Det viktigaste för bra och hållbar hushållning av höns är att man bryr sig om dem. Det gör vi på Broby Gård, precis som det alltid varit. Vi strävar efter en cirkulär produktion med mycket användning av egenproducerade råvaror. T.ex. går all gödsel tillbaka till egna åkrar. Vi har 65% egenproducerat hönsfoder och egen uppfödning av unghöns. Eget foder minskar kostnaderna och skapar förutsättningar för ökad hållbarhet över tid. Generellt så behövs sojan i fodret bytas ut helt i äggproduktionen. Där kan vi göra störst positivt klimatavtryck.

Energifrågan är i övrigt vår viktigaste fråga men den är också svår att göra något åt. Vi behöver mer egenproducerad el. Idag har vi solceller som står för 25% av elkonsumtionen. Bra på sommaren när det behövs mycket ventilation i stallarna.
Framöver kommer vi investera i mer solceller och på sikt jobba för en helt fossilfri produktion både i äggproduktionen och växtodlingen.”

Hur arbetar ni med biologisk mångfald på gården?

“Eftersom vi också är lantbrukare så gör vi mycket i odlingarna. Vi är t.ex. med i projektet “Odling i balans” där vi får stöttning kring hur vi kan öka den biologiska mångfalden på gården. T.ex. så har vi introducerat blommande fältkanter, ställer ut halmbalar som insektshotell och vi ser många möjligheter för att öka den biologiska mångfalden.”

 

Vi har 65% egenproducerat hönsfoder och egen uppfödning av unghöns. Eget foder minskar kostnaderna och skapar förutsättningar för ökad hållbarhet över tid.

Stjärnägg ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk

Sveriges ledande äggleverantör Stjärnägg ansluter sig nu till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Med mer hållbart odlat spannmål från programmet som del av sitt foder kan Stjärnägg fortsätta att minska sitt klimatavtryck, med sikte på -35% fram till 2030.

Enligt nyligen genomförda klimatberäkningar är det genom hönans foder som Stjärnägg har störst möjlighet att nå sina hållbarhetsmål. Spannmålet utgör den enskilt största ingrediensen i hönans foder, och genom att förbättra dess klimatpåverkan kan Stjärnägg göra betydande framsteg mot sina mål.

Mot bakgrund av detta har Stjärnägg fattat beslut att ansluta sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Programmet innehåller konkreta åtgärder som minskar klimatpåverkan från odlingen och gynnar den biologiska mångfalden, såsom fossilfria bränslen i traktorn och blommande zoner på åkern, som lockar insekter och pollinatörer. Sedan starten av programmet 2015 har klimatpåverkan från odlingen av spannmål minskat med upp till -45%, jämfört med svensk konventionell odling. Genom det mer hållbart odlade spannmålet kommer Stjärnägg att kunna leverera ännu mer klimatsmarta ägg och bidra till en hållbarare bransch.

Stjärnägg strävar efter att vara en föregångare inom hållbar äggproduktion och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att ansluta sig till Klimat & Natur-programmet kommer företaget att fortsätta att utveckla och implementera innovativa lösningar för att minska sitt klimatavtryck.

- Vi är stolta över att gå med i Klimat & Natur-programmet och ta ytterligare steg mot att minska vårt klimatavtryck. Genom att sätta upp tydliga mål och genomföra åtgärder för att minska utsläppen, strävar vi efter att vara en föregångare i äggbranschen gällande hållbarhet. säger Håkan Burlin, VD på Stjärnägg.

- Vi är glada att få välkomna Stjärnägg in i det här partnerskapet. Genom Klimat & Natur kan vi, tillsammans med våra kunder, erbjuda konsumenter mer hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården, säger Magnus Kagevik, VD och koncernchef Lantmännen.

Läs mer om Lantmännens odlingsprogram – Klimat & Natur
www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/klimat-natur/

MÅL - Levande lantbruk

NR MÅL SLUTFÖRT KOPPLING FN:S SDG
5.1 Stjärnägg ska minska utsläppen per kilo ägg med 35%. 2030  
5.2 Stjärnägg ska bidra till ett mer hållbart jordbruk med målet att skapa en fossilfri värdekedja. För att uppnå det så ska Stjärnägg och packerierna utveckla ett program som är anpassat för samtliga delar i värdekedjan med tydliga mål för minskat klimatavtryck. 2025
5.3 Stjärnäggs foder ska vara 100% fri från soja. 2030  
5.4 Verka för att ersätta fiskmjölet i KRAV-fodret för att minska klimatavtrycket i KRAV-äggen. Det förutsätter att vi behåller hög djurhälsa och bibehållen produktionsekonomi. 2026  
5.5 Fortsätta arbetet med att effektivisera foderkvoten per kilo ägg.    
5.6 Stjärnägg ska bidra till ett mer hållbart jordbruk med ökad biologisk mångfald i lantbruket. För att uppnå det så ska Stjärnägg och packerierna utveckla ett program anpassat för Stjärnäggs värdekedja. 2025
5.7 Alla Stjärnäggs leverantörer ska etablera en erkänd vattenstandard. 2025  
5.8 Före detta värphöns ska i ökad omfattning gå till människoföda. Exakt mål/omfattning sätts under 2023.  

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.