Övergripande Policy

Denna policy gäller Stjärnägg AB och samtliga bolag inom Stjärnäggsgruppen.

SÄKERHET
- Säkerställa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer  och arbetsförhållanden i alla delar av verksamheten.
- Säkerställa att våra produkter är säkra och att  livsmedelssäkerheten beaktas i hela leveranskedjan, från leverantörer till kunder.
- Inom hela verksamheten ska vi utveckla en stark kultur för både säker arbetsmiljö och högsta livsmedelssäkerhet.

KVALITET
- Överträffa förväntningarna hos våra kunder, konsumenter och andra intressenter.
Säkerställa att våra produkter alltid håller hög kvalitet

MILJÖ
- Vi ska identifiera, prioritera och hantera våra miljörisker, i  strävan att aktivt minimera de negativa miljöeffekterna vi har inom värdekedjan ägg. 

DJUROMSORG
- Tillsammans med våra producenter arbetar vi aktivt för att säkerställa god djuromsorg.
Vi arbetar aktivt inom branschföreningen Svenska Ägg för att värna och utveckla svensk äggnäring.

HÅLLBARHET
Förbättra resurseffektiviteten genom att minska  energiförbrukning, optimera våra transporter, samt använda råvaror effektivt genom att förebygga avfall och råvarusvinn.
Öka vår automationsgrad för att minska monotona och tunga arbetsuppgifter samt stärka företaget konkurrenskraft.
Följa och verka efter Stjärnäggs uppförandekod.

Lagefterlevnad

  • Följa och tillämpa de lagar och bestämmelser som krävs för verksamheten. Uppfylla kraven enligt IFS Food, ISO 9001 och ISO 14001, Certifierad Svensk Äggkvalitet, Föreningen KRAV samt övriga kundkrav

Driva på ständiga förbättringar

  • Föra en aktiv dialog med våra kunder, konsumenter och andra intressenter och ta  hänsyn till deras förväntningar på vår verksamhet  samt utveckling av vår prestation.
  • Identifiera områden i vår affärsverksamhet som har stor inverkan på hållbarhet, kvalitet, säkerhet, risker.
  • Utveckla våra processer och produkter för att förbättra våra prestationer och interna effektivitet.
  • Sätta mål och utvärdera dessa som ett led i vårt arbete med ständig förbättring.
  • Genomföra revisioner och kontroller för att upptäcka avvikelser, behov av förbättring samt fastställa förbättringsåtgärder.

 

Involvera alla

  • Göra interna och externa intressenter medvetna  om kraven som ställs i denna policy.
  • Vi uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation,  både internt och externt, för att kunna identifiera  risker och möjligheter, agera snabbt vid avvikelser  och säkerställa utmärkt kvalitet i alla våra processer.
  • Vårt samarbete grundar sig på förtroende och  respekt.

Tillräckliga resurser

  • Chefer och medarbetare ska ha tillräckliga färdig heter och resurser för att verkställa högklassig verksamhet och service, tillverka säkra produkter,  ta hänsyn till effekterna på säkerhet, miljö och ekonomi.

Denna policy gäller Stjärnägg AB och samtliga bolag inom Stjärnäggsgruppen. Policyn ska vara ett stöd för bolagens verksamheter och strategiarbete. 

Den ska också definiera bolagens totala engagemang för säkerhet, miljö,  kvalitet, djuromsorg och hållbarhet.

Policyn används internt inom gruppen, men kan också  användas för extern kommunikation med våra affärspartners.