ANSVARSFULLA AFFÄRER OCH GOD LÖNSAMHET

Vi vill erbjuda produkter som i hela värdekedjan tar hänsyn till planetens gränser och som bidrar till en positiv förändring i Sverige.

Fokusområde 2

Vi är övertygade om att hållbarhet och ökad lönsamhet går hand i hand och vi ser fram emot att ta nya kliv mot hållbar innovation och samarbete med nya aktörer som stöttar våra hållbarhetsmål. Vi vill arbeta med hållbarhet inom ramarna för alla dimensioner av hållbar utveckling och skapa ett innovativt företag som växer för framtiden.

Vi står inför stora utmaningar globalt när det kommer till att finna lösningar på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Vi vill erbjuda produkter som i hela värdekedjan tar hänsyn till planetens gränser och som bidrar till en positiv förändring i Sverige. Att utveckla och erbjuda hållbara produkter och ta ansvar för att hela värdekedjan är hållbar är centralt i detta.

> 80

Mål vid nästa mätning av kundnöjdhetsindex.

”Hållbarhet över generationerna". Stjärnäggs ägare har sitt ursprung inom lantbruket och det är en tradition att man ska lämna över gården till kommande generationer.

 

HÅLLBARHET ÄR I VÅRT DNA

INTERVJU MED ERIK PETTERSSON, DELÄGARE I STJÄRNÄGG

KG:s Ägg är majoritetsägare i Stjärnägg och leds av Erik Pettersson som är andra generationens äggmästare i företaget. Det var Eriks pappa KG Pettersson som startade KG:s Ägg 1973 och sen byggde upp det till ett av Sveriges största packerier.

Vad är hållbarhet för dig och för Stjärnägg?
”Hållbarhet över generationerna. Stjärnäggs ägare har sitt ursprung inom lantbruket och det är en tradition att man ska lämna över gården till kommande generationer. Och det hänger ju tydligt ihop med diskussionen om de globala hållbarhetsmålen och om hur man vill lämna över världen till nästa generation.

Hållbarhet ligger naturligt i entreprenörskapet men också i lantbrukets DNA, att hushålla med begränsade resurser och det är ju en viktig dimension i allt hållbarhetsarbete. I lantbruket och entreprenörskapet hittar vi också en skärningspunkt som är det strategiska hållbarhetsarbetet. Hur kan vi vara i framkant kring hållbarhet och hur kan det bli en strategisk framgångsfaktor?

Engagemanget för en hållbar värdekedja ser vi tydligt hos våra äggproducenter; de ligger ofta i framkant när det gäller t.ex. solceller, vindkraft, stor omsorg om djurens välbefinnande, biologisk mångfald och det finns ett naturligt kretslopp på gårdarna kring äggets värdekedja. Sen är äggen ett väldigt klimateffektivt livsmedel. Vi har ett omvandlingstal, från foderanvändning till ägg som är väldigt konkurrenskraftigt i jämförelse med andra animaliska proteiner. Ägget har också en låg förädlingsgrad eftersom den är en färdig produkt redan när den kommer från hönan, vilket gör att den är effektiv och bidrar till att vi har ett väldigt lågt svinn i vår kategori.

Allt det här sammantaget gör att ägg inte bara är ett kostnadseffektivt livsmedel utan även effektivt ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Tittar vi på packerisidan så är det viktigt för oss att skapa hållbarhet utifrån vår del i värdekedjan och se till så att vi har ambitiösa mål för hur vi kan öka hållbarheten i alla delar.”

MÅL - Ansvarsfulla affärer

NR MÅL SLUTFÖRT KOPPLING FN:S SDG
2.1 Hållbarhet ska bli fullt integrerad i Stjärnäggs övergripande affärsstrategi. Första steget är en hållbarhetsstrategi, steget efter är en hållbar affärsstrategi. 2024   
  
2.2 Kundnöjdhet - vid nästa mätning NKI >80. 2025
2.3 Från och med 2023 ska Stjärnägg årligen öka andelen av sin totala försäljning från ekologiska ägg och andra nya segment som bidrar till ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck i produktionsledet Årligen   
2.4 Starta arbetet med att hållbarhetsrapportera enligt nya CSRD-direktivet. 2024  
2.5 Stjärnägg ska ta fram en riskanalys avseende klimatförändringarnas effekter på packerier och i leverantörsleden. Baserat på denutforma åtgärder som säkerställer att Stjärnägg är ett fortsatt resilient företag. 2025   

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.