HÅLLBARA PACKERIER

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla både produkter och verksamhet när det gäller kvalitet, produktsäkerhet, effektivitet och miljö.

Fokusområde 3

Runt 640 miljoner ägg tas emot och paketeras varje år på våra packerier så det är full aktivitet året om! Eftersom vi inte förädlar ägget så har vi väldigt lite svinn och av det lilla svinn vi har så går 0,7 procent till djurfoder och energi. Något vi är glada och stolta över också är att vi på våra packerier bidrar med att skapa arbetstillfällen för många unga och nya på den svenska arbetsmarknaden. Arbete hos oss är inte sällan ett första jobb.

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla både produkter och verksamhet när det gäller kvalitet, produktsäkerhet, effektivitet och miljö. Vi är certifierade enligt IFS Food, ISO9001, och ISO14001 och våra ekologiska ägg är dessutom certifierade enligt KRAV. Stjärnäggs hela produktionskedja är godkänd och uppfyller kraven för Certifierad Svensk Äggkvalitet.

Energi

Packerierna arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Vi arbetar också aktivt med att utforska fler cirkulära lösningar där vi t.ex. använder överskottsvärme i produktionen för att torka ägg. Alla våra packerier drivs på grön el och 2 av våra fyra packerier har redan stora solcellsanläggningar installerade vilket också skapar förutsättningar för att kunna sälja el på somrarna och bidra till mer grön el i den nationella elmixen.

Förpackningar

Arbetet med att hitta och skapa de mest hållbara förpackningarna till våra ägg är en fråga som ligger både oss och våra intressenter nära om hjärtat. Vi tittar ständigt efter nya lösningar och ny innovation för att öka hållbarheten i förpackningarna. Det gäller både kartong och plast. T.ex. har vi till 60% återvunnen plast i vår krympfilm. Vi tar också bort plasten helt i storpack och ersätter med förnybart material.

Transporter

En av styrkorna med vår affärsmodell och supplystrategi är att det är nära mellan gårdar och packerier och att vi har därför har relativt lite utsläpp kopplat till våra transporter. Samtidigt så är det här vi enkelt kan minska på våra utsläpp genom att byta till fossilfria transporter.

Vi växlar upp klimatarbetet

För oss i Stjärnägg är det en central hållbarhetsfråga att reducera våra klimatutsläpp så att de är i linje med Parisavtalet och Fossilfritt Sveriges mål.

Som en del av processen med att ta fram en ny strategisk riktning för Stjärnäggs hållbarhetsarbete gjordes därför under 2022 en klimatberäkning på både packeri och gård baserat på data från 2021.

Utifrån det har vi tagit fram reduktionsmål som är satta i överenstämmelse med Science Based Targets särskilda mål för äggnäringen (s.k. FLAG targets) och vi ska nu skicka in ett commitment letter till Science Based Targets Initiative för att få våra mål godkända.

Det här är första gången vi gör klimatberäkning på gård och vi valde att i ett första skede välja sex olika gårdar som är representativa för våra olika segment och som vi sen har räknat upp i hela produktionen.

Företagen är indelade i segmenten konventionella ägg och ekoägg. Gårdarna inom segmenten är olika stora, och indelade i gårdar som har egen spannmålsodling och de som köper färdigfoder.

Vi ska nu skicka in ett commitment letter till Science Based Target Initiative för att få våra mål godkända.

Intervju med Agne Thuresson

VD THURESSONS HÖNSERI, ETT AV STJÄRNÄGGS PACKERIER

”Jag var på ett seminarium där de beskrev mängden plast i våra hav och vilken påverkan det har på växt och djurliv i haven. Jag funderade på vad vi kunde göra för att minska vår plastförbrukning och fick en idé om en att ersätta plasten med en papperskartong. Därefter hittade vi en leverantör av både kartong och maskin för att få en rationell produktion. Vi har sedan starten i maj 2019 levererat över 3 miljoner förpackningar och har därmed minskat plastförbrukningen med cirka 30 ton.”

Återvunnen plast

Visst du att plasten vi använder till våra storpack består av 60% återvunnet material. Förändringen medför en minskning av 45 000kg nyproducerad plast per år

Detta är en av många insatser vi gör för att minska vårt klimatavtryck

Klimatsmartare kartong

Genom att ta bort locket på fraktkartongerna vi levererar äggaskarna i minskar vi användandet av wellpappmed närmare 20ton/år.

Utan lock halverar vi även vår användning av plasttejp.

Tänk att så små förändringar kan göra så stor skillnad för miljön!

MÅL - Hållbara packerier

NR MÅL SLUTFÖRT KOPPLING FN:S SDG
3.1 Stjärnägg ska lämna in ett ”commitment letter” till SBTi för att få sina klimatmål verifierade och godkända enligt SBTi. 2024   
3.2 Nettonoll koldioxidutsläpp i Stjärnäggs egen verksamhet, inkluderat alla packerier. 2030   
3.3 Stjärnägg ska ha helt fossilfria transporter i packerierna. 2028   
3.4 Alla packerier ska göra en utvärdering av energiförbrukning och ta fram plan för energieffektivisering/minskad energianvändning. 2025  
3.5 Alla förpackningar ska kunna gå att materialåtervinnas. 2026  
3.6 Alla pappersförpackningar ska vara av FSC-märkt papper. 2025   
3.7 100% av Stjärnäggs plastförpackningar ska vara producerade av förnyelsebar eller återvunnen råvara. 2030   
3.8 Stjärnägg och alla packerier ska ha 0% avfall som inte är sorterat, återvunnet, återanvänt eller använt för energi. 2025   
3.9 Stjärnägg ska etablera en erkänd vattenstandard på alla packerier för hållbar vattenanvändning. 2025   

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.